Active Directory .. اکتیو دایرکتوری

Active Directory Domain Controller AD نصب اکتیو دایرکتوری

AD-Active Directory
اکتیودایرکتوری مجموعه ای از دستورالعملهایی است که به یکدیگر وابسته هستند
AD یک مخزن از اطلاعات است
AD از user Acount,Group Acount,Computer Acount, Printers, Group Policies و دیگر وسیله ها شامل میشود
اگر AD را نصب کنیم سیستم عامل ما به یک سرور تبدیل میشود در غیر اینصورت مثل یک client عمل میکند


نیازمندیها برای نصب ADS-Active Directory Service
DNS باید نصب باشد
باید یک کارت شبکه فعال داشته باشیم همچنین باید ip address و PDNS را تعیین کرده باشید
پارتیشنی که برای نصب در نظر دارید باید NTFS باشد
باید 1GB فضای خالی داشته باشیم


برای اینکه اجزای DNS را اضافه کنیم باید مسیر زیر را دنبال کنید

Start-->Setting-->Control Panel-->Add/remove Program-->add/remove Components-->select Networking service(dont tick)-->Details-->Tick DNS(Domain name system)-->ok-->Next-->finish

 

تبدیل FAT به NTFS
اگر بخواهیم پارتیشن را از FAT به NTFS تبدیل کنیم بدون اینکه اطلاعات پاک شود از فرمان زیر استفاده میکنیم

run-->cmd--> convert d: /fs:NTFS
d: درایو مورد نظر میباشد
fs-File System

 

 

نصب ADS
ابتدا به منوی start میرویم سپس Run در در آنجا فرمان dcpromo  را تایپ میکنیم و ok را میزنیم,سپس wizard را دنبال میکنیم و اسم domain مورد نظر را میدهیم بطور مثال dell.com سپس wizard را ادامه میدهیم و password مورد نظر را میدهیم تا به finish میرسیم و نصب خاتمه پیدا میکند

  • dcpromo- Domain Control Promotion

 

در هنگام نصب AD دوfolder بصورت اتوماتیک ساخته میشود

NTDS-New Technology Direction Services
SysVol-System Volume

 NTDS مندرجات AD و اطلاعات log file را در بر دارد
Sysvol  فایلهای عمومی domain را برای کپی کردن بین domain controllers در بر دارد

برداشتن ADS
عمل نصب ADS با فرمان dcpromo فقط یک بار میتواند صورت بگیرد و اگر بار دیگر این عمل را تکرار کنید باعث میشود ADS,unistall شود و server تبدیل به client شود .عمل unistall با فرمان کاملتری نیز انجام میتواند بگیرد

run-->dcpromo /forceremoval

Objects
oject ها یک چیزی  از قبیل مواد زیر هستند

ُUser Acount(user name-password-email ID expire date-first name-last name)
Printer(printer name-location)
Group(group name-group membership)
Shared Folder(share name-location-size-date of creatied-modified accessed-encryption)

اجزای ترکیب دهنده AD

  • Logical Components

1.Domain
2.Trees
3.Forests
4.OU(Organisational Units)

  • Physical Components

1.DC(Domain Controllers)
2.sites

Domain (دومین)
به مجموعه ای از کامپیوترها گفته میشود که یک خط مشی امنیتی و یک بانک اطلاعاتی حوزه ای مشترک را به اشتراک میگذارند و هر حوزه نام منحصر بفردی دارد

 

Domain Controller

به سرویس دهنده اصلی که تمامی Active Directory Services را که برای شناسایی تمامی کاربران و منابع شبکه هستند در آن میباشد گفته میشود
نوعهای مختلفی از domain controller موجود میباشد که به قرار زیر میباشد

1.Domain Controller(DC)
2.Additional Domain Controller(ADC)
3.Child Domain Controller(CDC)

Domain Controller(DC)

با توجه به توضیحات بالا DC اولین domain controller در شبکه میباشد همچنین به آن parent domain گفته میشود
بطور مثال dell.com یک parent domain است

Additional Domain Controller(ADC)

ُیک نسخه کامل(Replica) از parent domain و child domain است که برای back up و زمانی که domain متوقف شد و برای تعادل بار در domain استفاده میشود
َ

Child Domain Controller(CDC)

ِیک domain controller است که درزیر parent domain controller نصب میشود و ارتباط دارد با parent اما در یک محل جدا از parent نصب میشود
بطور مثال sales.dell.com

 

Tree

یک مجموعه از domain controller ها میباشد که در زیر domain(دومین) قرار میگیرد

 

دومین کنترلر

 

Parent Domain  iran.com
Child Domain  teh.iran.com , ahv.iran.com
Grand Child Domain kar.teh.iran.com , meh.teh.iran.com , sho.ahv.iran.com , dez.ahv.iran.com


Forest

به مجموعه ای از Tree ها Forest میگوییم
مجموع از  domain controller مستقل از قبیل  parent domains,child domain,back up  گوییم 


OU(Organisational Units)

OU یک شی است که مبنی بر اداره, محل و یا سرویسهابرای مدیریت ساده user ,group ساخته میشود

/ 0 نظر / 55 بازدید